• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 12 квітня 2012 року

 

Приватне  акціонерне товариство

 „Видубичі”

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

 

1.Приватне  акціонерне товариство «Видубичі»код за ЕДРПОУ 04012129 (далі Товариство),01013, м.Київ, вул.Інженерна, 1-А

2) Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери) для  проведення загальних  зборів:  12 квітня 2012 року о 11.00 год.01013,м.Київ,вул.Інженерна,1-А каб.№2

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах

з 10 год.00 хв. до 10 год. 50 хв. 12 квітня  2012 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.

 4) Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах:06.04.2012 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

Порядок денний:

1.     Обрання робочих органів Загальних зборів.

2.     Звіт Правління  про результати фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та завдання на  2012 рік., затвердження річного звіту Товариства за 2011р.  

3.     Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової Ради

4.     Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії  Товариства..

5.     Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

6.     Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів ,які  можуть вчинятися Товариством протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину , перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними

7.     Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради.

8.     Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

9.     Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради

10.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової  Ради.

11.  Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління

12.  Обрання членів Правління Товариства.

13.  Обрання Голови Правління з числа обраних членів Правління Товариства.

14.  Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу членів Ревізійної комісії.

15.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16.  Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії.

 

Основні   показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

Звітний

2011

Попередній

2010

Усього активів

33931

34443

Основні засоби

23157

26160

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

387

32

Грошові кошти та їх еквіваленти

9

16

Нерозподілений прибуток (збиток)

-

-

Статутний капітал

785

785

Довгострокові  зобовязання

18734

15681

Поточні  зобовязання

17334

14392

Чистий прибуток (збиток)

-6477

-3450

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3140000

3140000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

 

6) Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів  Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00   в каб.№2,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова правління Жереб Валентина Миколаївна.

Тел. для довідок: (044) 545-71-84