• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Приватне акціонерне товариство «Видубичі» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів 09.04.2013 р.

                                                 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Приватне акціонерне товариство  «Видубичі» повідомляє про проведення

   Загальних зборів акціонерів, які

 відбудуться 09 квітня 2013 року о11.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А, офіс №2.

    Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год 00хв. до    

    10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам       акціонерів  додатково  довіреність.

    Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах –

     03 квітня 2013 року.

Порядок денний:

1.       Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2.       Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р. 

3.       Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі»та затвердження звіту Наглядової ради.

4.       Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.       Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2012 році.

6.       Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПрАТ «Видубичі»у період з 12 квітня 2012 року  до 09 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

7.       Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

 

 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

                              ПЕРІОД  

 

Попередній 2011

Звітний 2012

Усього активів

                       33931

40106

Основні засоби

    23157

19688

Довгострокові фінансові інвестиції

--

--

Запаси

--

--

Сумарна дебіторська заборгованість

387

9022

Грошові кошти та їх еквіваленти

9

4

Нерозподілений прибуток

                          --

 

Статутний капітал

  785

785

Довгострокові зобов’язання

                     18734

21268

Поточні зобов’язання

                     17334

25465

Чистий прибуток(збиток)

                      -6477

-4520

Середньорічна кількість акцій(штук)

                   3140000

3140000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

--

--

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

3

4

 Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів  

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 офіс №3.,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління  Федоренко Євгеній Васильович.                                    

  Тел. Для довідок: (044)  545-71-84

                                                                                                                                                             Правління