• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Річна інформація емітента за 2013 рік.

Річна інформація емітента цінних паперів

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Приватне акціонерне товариство "Видубичі",

04012129, вулиця Інженерна, будинок 1А, м. Київ, Голосіївський район, 01013, (044)5457184

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

vydubychi.kiev.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал», 36391522

 

 

 

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

41706

40106

Основні засоби (за залишковою вартістю)

112

187

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

1152

1195

Сумарна дебіторська заборгованість

13739

9022

Грошові кошти та їх еквіваленти

15

4

Власний капітал

-10942

-6632

Статутний капітал

785

785

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-41684

-37374

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

21486

21273

Поточні зобов'язання і забезпечення

31162

25465

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1,37

-1,43

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1,37

-1,43

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3140000

3140000

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість 

0

0

 у відсотках від статутного капіталу 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом  періоду

0

0

 

Голова правління Федоренко Є.В. підтверджує достовірність інформації.