• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Приватне акціонерне товариство «Видубичі» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 09 квітня 2014 року.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Приватне акціонерне товариство  «Видубичі» повідомляє про проведення

   Загальних зборів акціонерів, які

 відбудуться 09 квітня 2014 року о11.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А, офіс №2.

   Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год 00хв. до   10 год. 50хв.  

   При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам       акціонерів  додатково  довіреність.

   Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах –    03 квітня 2014 року.

Порядок денний:

1.       Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2.       Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р. 

3.       Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі»та затвердження звіту Наглядової ради.

4.       Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.       Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2013 році.

6.       Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової   ради   Товариства.

7.       Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.       Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової  Ради.

9.       Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10.    Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПрАТ «Видубичі» у період з 10 квітня 2013 року  до 09 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

11.    Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

12.    Внесення змін до Статуту Товариства:

- затвердження нової редакції Статуту Товариства;

               - затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

 

 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

                                                          ПЕРІОД  

 

Попередній 2012

Звітний 2013

Усього активів

                       40106

41825

Основні засоби

19688

16220

Довгострокові фінансові інвестиції

--

--

Запаси

--

--

Сумарна дебіторська заборгованість

9022

13379

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

 

Нерозподілений прибуток

                          --

 

Статутний капітал

  785

785

Довгострокові зобов’язання

                           21268

21486

Поточні зобов’язання

                     25465

31162

Чистий прибуток(збиток)

                      -4520

-4299

Середньорічна кількість акцій(штук)

                   3140000

3140000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

--

--

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

4

5

  Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів  

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 офіс №3.,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління  Федоренко Євгеній Васильович.                                   

 

  Тел. Для довідок: (044)  545-71-84                                                                                               Правління