• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Приватне акціонерне товариство «Видубичі» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 17 квітня 2015 року.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Приватне акціонерне товариство  «Видубичі» повідомляє про проведення

 

Загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 17 квітня 2015 року о11.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А, офіс №6.

   Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год 00хв. до   10 год. 50хв.  

   При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам       акціонерів  додатково  довіреність.

   Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах –    10 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1.       Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2.       Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 

3.       Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі»та затвердження звіту Наглядової ради.

4.       Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.       Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2014 році.

6.       Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПрАТ «Видубичі» у період з 10 квітня 2014 року  до 17 квітня 2015 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7.       Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

 

 Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

                                                          ПЕРІОД  

 

Попередній 2013

Звітний 2014

Усього активів

                     41825   

37190

Основні засоби

                      16220 

12974

Довгострокові фінансові інвестиції

--

--

Запаси

--

--

Сумарна дебіторська заборгованість

                      13379

5363

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 2

Нерозподілений прибуток

                          --

--

Статутний капітал

                           785

785

Довгострокові зобов’язання

                       21486     

51290

Поточні зобов’язання

                       31162

27494

Чистий прибуток(збиток)

                        -4299

-30652 

Середньорічна кількість акцій(штук)

                   3140000

                     3140000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

--

--

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

5

5

 

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів  

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 офіс №3.,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління  Іродовська Зоряна Юріївна.    Тел. Для довідок: (044)  545-71-84