• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Приватне акціонерне товариство «Видубичі» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 15 квітня 2016 року.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Приватне акціонерне товариство  «Видубичі» повідомляє про проведення

Загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 15 квітня 2016 року о11.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А,

офіс №6.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з 10 год. 00хв. до 10 год. 50хв.  

При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних  зборах – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2015 рік та завдання на 2016 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015р. 

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі» та затвердження звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2015 році.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.                                                          

8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів  Ревізійної комісії. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

                                                          ПЕРІОД  

 

Попередній 2014

Звітний 2015

Усього активів

                    37190  

33957

Основні засоби

                      12974

9972 

Довгострокові фінансові інвестиції

--

--

Запаси

--

--

Сумарна дебіторська заборгованість

                      5363

5406

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток

                          --

--

Статутний капітал

                           785

785

Довгострокові зобов’язання

                       51290    

                     70075 

Поточні зобов’язання

                      27494

18808 

Чистий прибуток(збиток)

                      - 30652

-13332  

Середньорічна кількість акцій(штук)

                   3140000

                   3140000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)

--

--

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

5

  5

 

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів  

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 офіс №3,  а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління  Іродовська Зоряна Юріївна. 

 Тел. Для довідок: (044)  545-71-84                                                                                                                                    Правління Товариства