• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

 • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

 • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

 • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

 • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Приватне акціонерне товариство «Видубичі» повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 23 квітня 2020 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

 

Приватне акціонерне товариство «Видубичі», код ЄДРПОУ 04012129, місцезнаходження: м. Київ, вул. Інженерна, 1«А», повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 23 квітня 2020 року о 15.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1-А, будівля адмінкорпусу, офіс № 6.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2020 року.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 3 140 000штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 3 093 102 штук.

 

Перелік питань включених до проекту Порядку денного та проекти рішень щодо кожного з питань порядкуденного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб:

Голова лічильної комісії: Підлужна А.А., член лічильної комісії – Миронова Н.М.

Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Яшкунову І.О., Голову правління ПрАТ «Видубичі». Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Чернюка С.В.

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою ПрАТ «Видубичі» та підписом Голови правління або особою, що його заміняє.

 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2019 рік та завдання на 2020 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

Проект рішення: Затвердити річний Звіт Товариства за 2019 рік.

 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі» та затвердження звіту Наглядової ради 2019 р.

Проект рішення: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р.

 1. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

 1. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2019 році.

Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток підприємства в зв’язку з направленням коштів на покриття збитків минулих періодів.

 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПрАТ «Видубичі» протягом року з 23.04.2020 р. надати повноваження Голові правління на укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Макаренко Т.К. і Єрмакової Н.Ф.

 1. Обрання членів Наглядової Ради  Товариства.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.

 1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Наглядової ради здійснюється з членів Наглядової ради Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.        

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  обраними Головою та членами Наглядової   Ради  Товариства. Обрання  уповноваженої особи  на   підписання цих   договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

 

Попередній 2018

Звітний 2019

Усього активів

22930

24682

Основні засоби

4358

3625

Довгострокові фінансові інвестиції

-----

-----

Запаси

27

49

Сумарна дебіторська заборгованість

1009

3650

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

Нерозподілений прибуток

-99474

-77081

Статутний капітал

785

785

Довгострокові зобов’язання

53769

61140

Поточні зобов’язання

37893

9881

Чистий прибуток(збиток)

+2250

+22393

Середньорічна кількість акцій(штук)

3140000

3140000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт)

----

----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

----

----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

8

Відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 13.00, м. Київ, вул. Інженерна,1»А», офіс №3, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Яшкунова І.О.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі», які відбудуться 23.04.2020 р., складеному станом на 14.02.2020 р.: загальна кількість акціонерів – 42, загальна кількість простих іменних акцій становить 3 140 000 шт., у т.ч. голосуючих акцій – 3 093 102 шт.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://vydubychi.kiev.ua.

Тел. Для довідок: (044) 545-71-84

Наглядова рада Товариства