• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Приватне акціонерне товариство «Видубичі» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 15 червня 2021 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «ВИДУБИЧІ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інженерна, 1А, повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 15 червня 2021 року об 11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.  Інженерна, 1А,  будівля адмінкорпусу, офіс № 6.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів – станом на 24 год. 00 хв. 09 червня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВИДУБИЧІ».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Голова лічильної комісії – Миронова Н.А., член лічильної комісії – Підлужна А.А. Припинити повноваження лічильної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї  обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВИДУБИЧІ».

Проект рішення: Обрати Головою Позачергових Загальних зборів акціонерів - Голову комісії з припинення ПрАТ «ВИДУБИЧІ» - Яшкунову І.О., Обрати секретарем Позачергових Загальних зборів акціонерів – Коваля В.В.

3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови комісії з припинення Товариства або особою, що його замінює.

4.Затвердження передавального акту Товариства.

Проект рішення: затвердити передавальний акт майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «ВИДУБИЧІ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ ВИДУБИЧІ», складений станом на 15 червня 2021 року.

З метою захисту інтересів Товариства, наглядова рада Товариства прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням  акціонерів про проведення позачергових зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 3 140 000 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 3 093 102 штук.

Для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на Позачергових Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  здійснюється: до дати проведення загальних зборів - за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Інженерна,1А, офіс №3 у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів - також  у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова комісії з припинення Яшкунова І.О. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів та порядку денного Позачергових Загальних зборів до дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів, інформацію з  проектом  рішень  щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: vydubychi.kiev.ua.

      Тел. для довідок: (044) 545-71-84              Наглядова рада Товариства

 

Повідомлення про збори

Цифровий підпис/a>