• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Протокол чергових Загальних зборів акціонерів від 09.04.2013 р.

                                                   ПРОТОКОЛ  №1

 

                    чергових      Загальних   зборів   акціонерів  ПрАТ   «Видубичі»

 

 

             м. Київ                                                                   09 квітня 2013 р.

вул. Інженерна,1а                                                  11-00 год.

 

        Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах

 ПрАТ «Видубичі» 04 квітня 2013р.

 

        За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми  7 акціонерів та їх    представників, які володіють 2 062 173 акціями  ПрАТ «Видубичі», що становить  65,6743% від загальної  кількості акцій Товариства.

        Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос. 

      Відповідно до ст.41  Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.  

       Збори визнано правомочними.

       Запропоновано    роботу загальних  зборів  розпочати. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

 

      Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень«Цінні папери України »39 (3589) від 28 лютого 2013, стор. 20.

 

 

Порядок денний:

1.       Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2.       Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р. 

3.       Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі»та затвердження звіту Наглядової ради.

4.       Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.       Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2012 році.

6.       Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПрАТ «Видубичі» у період з 12 квітня 2012 року  до 09 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

7.       Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

 

 

                              

                       По першому питанню порядку денного: 

                 « Обрання робочих органів Загальних зборів»

 

На підставі доповіді  голови Правління Федоренко Є.В., було запропоновано  прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах    .          

               Голова зборів       -                  Степанова М.П.

               Секретар                -                  Остапенко В.В.

 

               Лічильна  комісія  у складі  двох осіб:                                                              

                Голова лічильної комісії -       Шавро А.О.  

                Член лічильної комісії     -       Марченко В.В.  

    

                Голосували  :

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти     -    немає   голосів; 

                Утримались – не має голосів

                Рішення прийнято.       

   

                Вирішили:

Для  проведення зборів  обрати:

               Голова зборів       -                  Степанова М.П.

               Секретар                -                  Остапенко В.В.

 

               Лічильну  комісію  у складі  двох осіб:                                                              

                Голова лічильної комісії -       Шавро А.О.   

                Член лічильної комісії     -       Марченко В.В.

                                                                      ( Протокол №1 Лічильної комісії від 09.04.2013р)

 

                          По другому  питанню порядку денного: 

«Звіт голови Правління  про результати фінансово-господарської  діяльності ПрАТ «Видубичі»  за 2012 рік та завдання на  2013 рік., затвердження річного звіту Товариства 2012р.»

 

Слухали члена Правління- головного бухгалтера  Шавро А.О..  яка  доповіла про  результати фінансово-господарської діяльності   ПрАТ «Видубичі»»   за 2012рік. (Звіт  додається)

На підставі доповіді ,  було запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення : затвердити Звіт та річний звіт фінансово-господарської діяльності за 2012р.

               Голосували по другому питанню:

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти     -    немає   голосів;  

                Рішення прийнято.          

                Вирішили:

Затвердити звіт   Правління  та річний  звіт  фінансово -господарської діяльності товариства   за 2012 рік.

                                                          (Протокол №2 лічильної комісії від 09.04.2013р.) 

 

                         По третьому питанню порядку денного

«Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі»  та затвердження звіту Наглядової ради»

 

            Слухали: Голову Зборів з доповіддю.( Доповідь  додається)

             Запропоновано  прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №3. Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради за 2012рік.

                Голосували  :

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти     -    немає   голосів;

                Утримались – не має голосів.  

                Рішення прийнято.          

                Вирішили:

   Затвердити звіт  Наглядової радиТовариства за 2012 рік.

                                                           ( Протокол №3 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

 

                       По четвертому питанню порядку денного:

 «Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Слухали голову Ревізійної  комісії Руденко В.В. , яка ознайомила присутніх з висновками  ревізійної комісії  за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства   за 2012 р.

                                                                                              (Звіт  Ревізійної комісії   додається)

 

На підставі доповіді  голови Ревізійної комісії Товариства, запропоновано прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №4.

Проект рішення: затвердити   висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки за 2012р.

                Голосували :

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти     -    немає   голосів;  

                Рішення прийнято.          

                Вирішили:              

 Затвердити   висновки Ревізійної комісії про  результати перевірки фінансово-господарської  

  діяльності  Товариства  за 2012 рік.

                                                      ( Протокол  № 4  лічильної  комісії  від  09.04.2013 р.)

 

                  По пятому питанню   порядку  денного: 

 «Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році»

 

   Слухали Голову Правління Федоренко Є.В., який доповів    про те, що за результатами 2012 року Товариство відпрацювало зі збитками. Оскільки дивіденди нараховуються з чистого прибутку,  джерело для нарахування  дивідендів відсутнє.   На підставі доповіді Голови правління, запропоновано прийняти рішення , проект якого міститься в бюлетені для голосування №5. Проект рішення:не розподіляти прибуток, у зв’язку з його відсутністю.

                Голосували  :

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти     -    немає   голосів;  

                Рішення прийнято.          

    Вирішили:

Розподіл прибутку за 2012рік  не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю

 

                                                                (Протокол №5 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

 

                          По шостому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПрАТ  «Видубичі» у період з 12 квітня 2012 року  до 09 квітня 2013 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Слухали члена Правління Шавро А.О. , яка повідомила, що  за період з «12» квітня 2012 р. по «09» квітня 2013 р. були вчинені значні правочини, зокрема    було укладено Договір з компанією ТОВ «МЕГАЛАЙН  ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН»  на розробку проектної документації на нове будівництво,  та  запропонувала прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування №6 : Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у період  з 12квітня 2012року  до  09 квітня   2013 року.

 

Рішення приймається більшістю у ¾ голосів акціонерів, присутніх на Зборах. 

           Голосували по  шостому питанню :

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах 

              Проти     -   не має голосів;

              Утримались – не має голосів;  

              Рішення прийнято.  

       

    Вирішили:

Схвалити   значні правочини, які вчинялися Товариством протягом «12» квітня 2012 року – «09» квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.»

                                                    (Протокол №6 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

 

                           По сьомому питанню порядку денного:               

 Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

                              

              Слухали Голову Правління Федоренко Є.В. , який повідомив, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити. які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів  для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів  вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності  за 2012рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Запропоновано схвалити укладення та підписання Головою Правління ПрАТ «Видубичі» строком на  один рік (до 09 квітня 2014р.) контрактів, договорів підряду, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 20,00 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові правління  ПрАТ «Видубичі» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства. 

На підставі доповіді голови правління,  запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на   зборах .

     Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.  

               Голосували  :

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти     -    немає   голосів;  

                Рішення прийнято

                Вирішили:

  Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09 квітня 2013 року по 09 квітня 2014 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2012рік. Надати повноваження Голові правління  ПрАТ «Видубичі» на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду ,  купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 20,00 млн.грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

                                                                            (Протокол №7 лічильної комісії від 09.04.2013р.)

 

Порядок денний вичерпаний.

      Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ  «Видубичі» вважаються закритими.

 

 

 

                Голова Зборів                                      Степанова М.П.

 

               Секретар Зборів                                   Остапенко В.В.