• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі», які відбулися 09 квітня 2014р.

                                         ПРОТОКОЛ  №1

 

                    чергових      Загальних   зборів   акціонерів  ПрАТ   «Видубичі»

 

             м. Київ                                                                   09 квітня 2014 р.

вул. Інженерна,1а                                                  11-00 год.

  адм. корпус,  офіс 2

 

                   Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Видубичі» 04 квітня 2014р.

                     За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми  7 акціонерів та їх    представників, які володіють 2 062173 акціями  ПрАТ «Видубичі», що становить 65,6743 % від загальної  кількості акцій.

                    Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

                    Відповідно до ст.41 Закону України  „ Про акціонерні товариства” загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш, як 60 відсотків голосів.

                    Збори визнано правомочними.

        Запропоновано    роботу загальних  зборів  розпочати.

 

      Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень«Цінні папери України »35 (3832) від 24 лютого 2014р, стор. 31.

          Згідно ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів.

 

                                        Порядок  денний   зборів:

 

1.      Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2.      Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р. 

3.      Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі» та затвердження звіту Наглядової ради.

4.      Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.      Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2013 році.

6.    Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової      

  ради   Товариства.                  

7.    Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.     Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів     

       Наглядової  Ради.                                           

9.      Затвердження умов цивільно-правових договорів, щоукладатимуться з обраними    членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на   підписання договорів з членами Наглядової  Ради.                                          

10.  Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПаАТ «Видубичі»у період з 10 квітня 2013 року  до 09 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

11.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ « Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

12.   Внесення змін до Статуту Товариства:

       - затвердження нової редакції Статуту Товариства;

       - затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій    

         редакції.

 

                              

                       По першому питанню порядку денного: 

                 « Обрання робочих органів Загальних зборів»

 

На підставі доповіді  голови Правління Федоренко Є.В., було запропоновано  прийнятирішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах .           

               Голова зборів       -                  Степанова М.П.

               Секретар                -                  Шавро А.О.

 

               Лічильна  комісія  у складі  двох осіб:                                                               

                Голова лічильної комісії -       Миронова Н.А.  

                Член лічильної комісії     -       Марченко В.В.  

    

                Голосували  :

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти     -    немає   голосів; 

                Утримались – не має голосів

                Рішення прийнято.      

   

                Вирішили:

Для  проведення зборів  обрати:

               Голова зборів       -                  Степанова М.П.

               Секретар                -                  Шавро А.О.

 

               Лічильну  комісію  у складі  двох осіб:                                                               

                Голова лічильної комісії -       Миронова Н.А.

                Член лічильної комісії     -       Марченко В.В.

                                                                      ( Протокол №1 Лічильної комісії від 09.04.2014р)

 

                          По другому  питанню порядку денного: 

«Звіт голови Правління  про результати фінансово-господарської  діяльності ПрАТ «Видубичі»  за 2013рік та завдання на  2014 рік , затвердження річного звіту Товариства 2013р.»

 

Слухали члена Правління- головного бухгалтера  Шавро А.О.,  яка  доповіла про  результати фінансово-господарської діяльності   ПрАТ «Видубичі»»   за 2013рік. (Звіт  додається)

На підставі доповіді ,  було запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на зборах:          

Затвердитирезультати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013р.

               Голосували по другому питанню:

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти     -    немає   голосів;  

                Рішення прийнято. 

     

                Вирішили:

Затвердитирезультати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2013р.

                                                          (Протокол №2 лічильної комісії від 09.04.2014р.) 

 

                         По третьому питанню порядку денного

   «Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради»

 

Слухали голову Правління  Федоренко Є.В., який за дорученням Наглядової ради доповів про  роботу Наглядової ради в 2013році.

                                                                                   (звіт Наглядової ради додається).

 Запропоновано,  прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для  голосування №3. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2013р.

 

        Голосували  по третьому питанню:

           За -     2 062173голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

          Проти     -    немає   голосів;

          Утримались – не має голосів; 

                Рішення прийнято.          

          Вирішили:

        Затвердити результати звіту Наглядової ради за 2013р.

                                                       (Протокол №3 лічильної комісії від 09.04.2014р.)

 

                       По четвертому питанню порядку денного:

   «Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської    

    діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками  

    розгляду    звіту.»

 

 Слухали голову Ревізійної  комісії  Руденко В.В., яка ознайомила присутніх з результатами перевірки    фінансово-господарської діяльності   ПрАТ за 2013 р.

                                                                                     (Звіт  ревізійної комісії   додається)

На підставі доповіді голови Ревізійної комісії Товариства,  запропоновано прийняти  рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт і   висновки ревізійної  комісії  та річного балансу  товариства за 2013 рік. 

          Голосували  по третьому питанню:

                За -  2 062173 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

                Проти -       не має голосів
                Утримались – не має голосів

                Рішення прийнято.             

              Вирішили:

 Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.

                                                                         (Протокол №4 лічильної комісії від 09.04.2014р.)

 

По пятому питанню   порядку  денного: 

  «Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за   

  підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2013 році.

 

 Слухали Головного бухгалтера Товариства Шавро А.О., яка повідомила, оскільки товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то  джерело для нарахування  дивідендів відсутнє.  

На підставі доповіді,   запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №5.

Проект рішення оголошено на зборах: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2013рік, у зв’язку з його відсутністю.

     Голосували по  п’ятому питанню :

       За -    «2  062 173 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах                      

       Проти     -    не має голосів;

       Утримались – не має голосів;  

                Рішення прийнято.          

     Вирішили:

       Не розподіляти прибуток Товариства  за 2013рік,у зв’язку з його відсутністю.

                                                    (Протокол №5 лічильної комісії від 09.04.2014р.)

 

По шостому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової      ради   Товариства»

Слухали Голову зборів Степанову М.П, яка повідомила що надійшла пропозиція щодо припинення повноважень діючого складу Наглядової ради: Сусленської Вероніки Володимирівни - голови Наглядової ради, Єрмакової Наталії Федорівни - члена Наглядової ради.

  Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6.

Проект рішення оголошено на зборах: Припинити повноваження діючого складу  Наглядової ради товариства –Сусленськлї В.В. та Єрмакової Н.Ф.

    Голосували по шостому питанню:

           За -    «2  062 173 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах                      

         Проти     -    не має голосів;

         Утримались – не має голосів;  

          Рішення прийнято.          

     Вирішили: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради товариства -

Сусленської Вероніки Володимирівни - голови Наглядової ради, Єрмакової Наталії Федорівни - члена Наглядової ради.

 

                                                                 (Протокол лічильної комісії №6 від 09.04.2014р.)

 

  По сьомому питанню порядку денного:

     « ОбраннячленівНаглядової ради Товариства»

Слухали представника компанії «Дараліс Холдінгз Лімітед» Єжкун А.В., яка оголосила список кандидатів до Наглядової ради товариства. Проект рішення оголошено на зборах:

Голова зборів  запропонувала   віддати наявні в акціонерів  голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених в бюлетені для голосування  №7.

 Результати голосування по сьомому питанню порядку денного:

1.      Єрмакова Наталія Федорівна

«За» - 2 062173 голосів акціонерів, що приймали участь в    кумулятивному голосуванні;

2.      Сусленська Вероніка Володимирівна

      «За»  - 2 062173 голосів акціонерів  , що приймали участь в    кумулятивному голосуванні;

 

          Проти     -    не має голосів;

          Утримались – не має голосів;  

          Рішення прийнято.          

 

Вирішили: Обрати до Наглядової ради Товариства:

 Єрмакову Наталію Федорівну та Сусленську Вероніку Володимирівну.

 

     По восьмому питанню порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів     Наглядової  Ради Товариства»

Слухали Голову зборів, яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься  в бюлетені для голосування №8 .

Проект рішення оголошено на зборах:обрати Головою  Наглядової ради Товариства – Сусленську Вероніку Володимирівну

 

 Голосували по восьмому питанню порядку денного:

    ЗА    -  2 062173 голосів , що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

    ПРОТИ –          не має голосів

    Утримались – не має голосів 

 

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства – Сусленську Вероніку Володимирівну.

                                                                         ( Протокол лічильної комісії №8 від 09.04.2014р.)

По дев’ятому питанню порядку денного:

 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними     

   членами Наглядової Ради  Товариства, обрання особи, яка уповноважується на 

   підписання договорів з членами Наглядової ради».

 

Слухали члена Правління Шавро А.О., яка повідомила ,що відповідно до законодавства України   з новообраними членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно–правові договори та запропонувала затвердити умови договору, який буде укладений з членами Наглядової ради Товариства. Присутні на зборах Акціонери були ознайомлені з проектом договору. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9.

Проект рішення оголошено на зборах: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами  Наглядової  ради та уповноважити Голову Правління  Федоренко Є.В. підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

 

    Голосували по дев’ятому  питанню:

            За -   2 062173   голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

           Проти     -    не має голосів;

          Утримались – не має голосів;  

           Рішення прийнято.    

 Вирішили: Затвердити умови цивільно- правових договорів, що укладатимуться з обраними членами  Наглядової  ради та уповноважити Голову Правління  Федоренко Євгена Васильовича підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

                                                                  ( Протокол лічильної комісії №9 від 09.04.2014р.)

      

 

                          По десятому питанню порядку денного :   

 «Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів , які вчинялися Товариством  у період  з 10 квітня 2013року  до  09 квітня   2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік»

Слухали Голову правління Федоренко Є.В., який  повідомив, що  за період з «10» квітня 2013 р. по «09» квітня 2014 р. були вчинені     значні правочини     та  запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10 : Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у період  з 10 квітня 2013року  до  09 квітня   2014 року.

              Голосували по  шостому питанню :

              За -   2 062173голосів , що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

             Проти     -   не має голосів;

             Утримались – не  має  голосів;  

             Рішення прийнято.          

    Вирішили:

Схвалити   значні правочини, які вчинялися Товариством за період з «10» квітня 2013 року до 09» квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.»

                                                    (Протокол   лічильної комісії №10 від 09.04.2014р.)

 

 

 

                          По одинадцятому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видбичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про   надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними

 

Слухали Голову зборів, яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2014 – 2015 роки та з метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів  для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів  вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності  за 2013рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Також схвалити укладення та підписання Головою Правління ПрАТ «Видубичі» строком на  один рік (до 09 квітня 2015р.) контрактів, договорів підряду, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові правління  ПрАТ «Видубичі» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

На підставі доповіді,  запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на   зборах .

         

          Голосували  :

        За – 2 062173голосів   голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на 

              зборах   

        Проти   -  не має голосів;

         Утримались  - не має голосів

         Рішення прийнято

              Вирішили:

  Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 09 квітня 2014 року по 09 квітня 2015 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2013рік. Надати повноваження Голові правління  ПрАТ   «Видбичі » на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду , купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства. 

                                                                      ( Протокол лічильної комісії  №11 від 09.04.2014р.)

 

 

         По дванадцятому   питанню порядку денного:

« Внесення змін до Статуту Товариства:

       - затвердження нової редакції Статуту Товариства;

       - затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій   

         редакції.»

Слухали Голову зборів Степанову М.П., яка ознайомила присутніх акціонерів   із проектом змін до  Статуту  щодо повноважень Наглядової ради товариства та  запропонувала провести голосування і прийняти рішення , проект якого міститься в бюлетені для голосування №12 .  

            Голосували  :

        За – 2 062173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах   

        Проти   -  не має голосів;

         Утримались  - не має голосів

         Рішення прийнято

              Вирішили:

Затвердити нову редакцію   Статуту Товариства  та  уповноважити Голову Правління  Федоренко Євгена Васильовича підписати Статут викладений зі  змінами  в новій редакції.

                                                                ( Протокол лічильної комісії  №12 від 09.04.2014р.)

 

 

Порядок денний вичерпаний.

 

      Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ  «Видубичі» вважаються закритими.

 

 

             Голова Зборів                                      Степанова М.П.

 

 

               Секретар Зборів                                   Шавро А.О.