• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі», які відбулися 19 серпня 2014р.

ПРОТОКОЛ  №2

 

                    позачергових      Загальних  зборів   акціонерів  ПрАТ   «Видубичі»

 

 

             м. Київ                                                                  19серпня  2014 р.

вул. Інженерна,1а                                              11-00 год.

  адм. корпус,  офіс 2

 

                   Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у позачергових  загальних зборах ПрАТ «Видубичі» 13серпня 2014р.

                     За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми  7 акціонерів та їх    представників, які володіють 2 062173 акціями  ПрАТ «Видубичі», що становить 65,6743 % від загальної  кількості акцій.

                    Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

                    Відповідно до ст.41 Закону України  „ Про акціонерні товариства” загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш, як 60 відсотків голосів.

                    Збори визнано правомочними.

        Запропоновано    роботу позачергових загальних  зборів  розпочати.

 

      Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень«Цінні папери України »130(3927) від 16 липня 2014р, стор. 3.

          Згідно ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів.

 

Порядок денний:

1.      Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2.      Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

3.      Обрання членів Наглядової ради Товариства.

4.      Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової  Ради.

5.      Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

6.      Прийняття рішення про дострокове  припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

7.      Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

8.      Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

                          По першому питанню порядку денного:

«Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Видубичі»»

На підставі доповіді  голови Правління Федоренко Є.В., було запропоновано  прийнятирішення, проект якогоміститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах :         

               Голова зборів       -                  Степанова М.П.

               Секретар                -                  Шавро А.О.

 

               Лічильна  комісія  у складі  трьох осіб:                                                              

                Голова лічильної комісії -       Миронова Н.А.  

                Член лічильної комісії     -       Марченко В.В.

                Член лічильної комісії     -       Поверніков В.М. 

    

                Голосували  :

                За -    2 062 173  голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах;

                Проти     -    немає   голосів; 

                Утримались – не має голосів

                Рішення прийнято.      

   

                Вирішили:

                Для  проведення зборів  обрати:

               Голова зборів       -                  Степанова М.П.

               Секретар                -                  Шавро А.О.

 

               Лічильну  комісію  у складі  трьох  осіб:                                                               

                Голова лічильної комісії -       Миронова Н.А.

                Член лічильної комісії     -       Марченко В.В.

                Член лічильної комісії    -      Поверніков В.М.

                                                                      ( Протокол №1 Лічильної комісії від 19.08.2014р)

 

 

                        По другому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про  дострокове припинення повноважень діючого складу Наглядової      ради   Товариства»

Слухали Голову зборів Степанову М.П., яка повідомила що надійшла пропозиція щодо припинення повноважень діючого складу Наглядової ради: Сусленської Вероніки Володимирівни - голови Наглядової ради, Єрмакової Наталії Федорівни - члена Наглядової ради.

  Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2.

Проект рішення оголошено на зборах: Припинити повноваження діючого складу  Наглядової ради товариства – Сусленської В.В. та Єрмакової Н.Ф.

      Голосували по другому питанню:

         За -    «2  062 173 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах                      

         Проти     -    не має голосів;

         Утримались – не має голосів;  

          Рішення прийнято.          

      Вирішили: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради товариства -

Сусленської Вероніки Володимирівни - голови Наглядової ради, Єрмакової Наталії Федорівни - члена Наглядової ради.

                                                                 (Протокол лічильної комісії №2 від 19.08.2014р.)

 

                             По третьому питанню порядку денного:

     « ОбраннячленівНаглядової ради Товариства»

Слухали представника компанії «Бадлі Істеблішмент» Коваль В.В.., який оголосив список кандидатів до Наглядової ради товариства.  

У відповідності до законодавства України обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивним голосуванням.

Голова зборів  запропонувала   віддати наявні в акціонерів  голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених в бюлетені для голосування  №3.

 Результати голосування по третьому  питанню порядку денного:

1.      Єрмакова Наталія Федорівна

     «За» - 2 062173 голосів акціонерів, що приймали участь в    кумулятивному   

                 голосуванні;

2.      Базильська Олена Сергіївна

      «За»  - 2 062173 голосів акціонерів  , що приймали участь в    кумулятивному    

                   голосуванні;

            Проти     -    не має голосів;

            Утримались – не має голосів;  

             Рішення прийнято.          

  Вирішили: Обрати до Наглядової ради Товариства:

 Єрмакову Наталію Федорівну та Базильську Олену Сергіївну

                                                                  (  Протокол лічильної комісії №3 від 19.08.2014р.)

 

                               По четвертому  питанню порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів     Наглядової  Ради Товариства»

Слухали Голову зборів, яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься  в бюлетені для голосування №4 .

Проект рішення оголошено на зборах:обрати Головою  Наглядової ради Товариства – Базильську  Олену Сергіївну

 

 Голосували по четвертому  питанню порядку денного:

    ЗА    -  2 062173 голосів , що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

    Проти    –          не має голосів

    Утримались – не має голосів 

 

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства – Базильську Олену  Сергіївну.

                                                                  ( Протокол лічильної комісії №4 від 19.08.2014р.)

                               

                             По п’ятому  питанню порядку денного:

 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними     

   членами Наглядової Ради  Товариства, обрання особи, яка уповноважується на 

   підписання договорів з членами Наглядової ради».

 

Слухали члена Правління Шавро А.О., яка повідомила , що відповідно до законодавства України   з новообраними членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно–правові договори та запропонувала затвердити умови договору, який буде укладений з членами Наглядової ради Товариства. Присутні на зборах Акціонери були ознайомлені з проектом договору. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №5.

Проект рішення оголошено на зборах: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами  Наглядової  ради та уповноважити Голову Правління  Федоренко Є.В. підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

 

    Голосували по п’ятому   питанню:

            За -   2 062173   голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

           Проти     -    не має голосів;

           Утримались – не має голосів;  

           Рішення прийнято.    

 Вирішили: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з обраними членами  Наглядової  ради та уповноважити Голову Правління  Федоренко Євгена Васильовича підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

                                                                  ( Протокол лічильної комісії №5 від 19.08.2014р.)

 

 

                        По шостому  питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про  дострокове припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії   Товариства»

Слухали Голову зборів Степанову М.П., яка повідомила що надійшла пропозиція щодо припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії: Руденко Вікторії Володимирівни   - голови Ревізійної комісії, Горяченкової Надії Вікторівни   - члена Ревізійної комісії.

  Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6.

Проект рішення оголошено на зборах: Припинити повноваження діючого складу  Ревізійної комісії Товариства –  Руденко Вікторії Володимирівни  та Горяченкової Надії Вікторівни

    Голосували по шостому  питанню:

           За -    «2  062 173 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах                      

          Проти     -    не має голосів;

          Утримались – не має голосів;  

          Рішення прийнято.          

     Вирішили: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства -

Руденко Вікторії Володимирівни - голови Ревізійної комісії,  Горяченкової Надії Вікторівни  - члена Наглядової ради.

                                                                 (Протокол лічильної комісії №6 від 19.08.2014р.

 

                    По сьомому  питанню порядку денного:

     « ОбраннячленівРевізійної комісії Товариства»

Слухали представника компанії «Ноленд Менеджмент ЛТД» Вернигору В.А., яка оголосила список кандидатів до Ревізійної комісії товариства.  

У відповідності до законодавства України обрання членів Ревізійної комісії проводиться кумулятивним голосуванням.

Голова зборів  запропонувала   віддати наявні в акціонерів  голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених в бюлетені для голосування  №7.

 Результати голосування по сьомому  питанню порядку денного:

1.      Горяченкова Надія Вікторівна

     «За» - 2 062173 голосів акціонерів, що приймали участь в    кумулятивному   

                 голосуванні;

2.      Гущин Михайло Олександрович

      «За»  - 2 062173 голосів акціонерів  , що приймали участь в    кумулятивному    

                   голосуванні;

            Проти     -    не має голосів;

            Утримались – не має голосів;  

             Рішення прийнято.          

  Вирішили: Обрати до Ревізійної комісії  Товариства:

 Горяченкову Надію Вікторівну та Гущина Михайла Олександровича

                                                                  (  Протокол лічильної комісії №7від 19.08.2014р.)

 

                          По восьмому   питанню порядку денного:

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів     Ревізійної комісії    Товариства»

Слухали Голову зборів, яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься  в бюлетені для голосування №8 .

Проект рішення оголошено на зборах:обрати Головою  Ревізійної комісії Товариства – Гущина Михайла Олександровича

 

 Голосували по четвертому  питанню порядку денного:

    ЗА    -  2 062173 голосів , що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах

    ПРОТИ –          не має голосів

    Утримались – не має голосів 

 

Вирішили: обрати Головою Ревізійної комісії Товариства – Гущина Михайла Олександровича.

                                                                  ( Протокол лічильної комісії №8 від 19.08.2014р

 

 

 

Порядок денний позачергових загальних зборів вичерпаний.

 

      Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ  «Видубичі» вважаються закритими.

 

 

             Голова Зборів                                      Степанова М.П.

 

 

              Секретар Зборів                                Шавро А.О.