• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 17.04.2015 р.

ПРОТОКОЛ  №1

 

                    чергових      Загальних  зборів   акціонерів  ПрАТ   «Видубичі»

 

 

             м. Київ                                                                   17квітня 2015 р.

вул. Інженерна,1а                                                  11-00 год.

              офіс 6

 

        Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах

 ПрАТ «Видубичі» 10 квітня 2015р.

Реєстрація   акціонерів  для   участі  у  зборах  здійснювалася  на  підставі  переліку  акціонерів  Товариства ,  складеного    та  наданого ПАТ Національним депозитарієм України.

        За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми  7 акціонерів та їх    представників, які володіють 2 062 173 акціями  ПрАТ «Видубичі».

        Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Статутний капітал Товариства на день проведення зборів складає  785000,0грн. Кількість випущених іменних простих акцій  3140000 шт.

 Кількість акцій , які приймають участь в голосуванні на зборах  2 062172шт., що становить  65,6743% від загальної  кількості акцій Товариства.

   Відповідно до ст.41  Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів. 

       Збори визнано правомочними.

       Запропоновано    роботу загальних  зборів  розпочати. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.

 

      Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Бюлетень«Цінні папери України »42 (4086) від 10 березня 2015 стор. 9.

 

 

Порядок денний:

1.      Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».

2.      Звіт  Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 

3.      Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі»та затвердження звіту Наглядової ради.

4.      Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.      Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2014 році.

6.      Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПрАТ «Видубичі» у період з 10 квітня 2014 року  до17 квітня 2014 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7.      Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

 

По першому питанню порядку денного: 

            « Обрання робочих органів Загальних зборів»

 На підставі доповіді  голови Наглядової ради  Базильської О.С., було запропоновано  прийнятирішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах .          

            Голова зборів       -                  Базильська О.С.

            Секретар                -                  Шавро А.О.

 

            Лічильна  комісія  у складі  трьох  осіб:                                                              

            Голова лічильної комісії -     Степанова М.П 

            Члени лічильної комісії     -   Миронова Н.А.      

                                                          -   Марченко В.В.  

     

            Голосували  :

            За -    2 062 172  голосів, що складає 100% голосуючих акцій   присутніх акціонерів          

            Проти     -    немає   голосів; 

            Утримались – не має голосів

            Рішення прийнято.      

    

              Вирішили:

             Для  проведення зборів  обрати:

             Голова зборів       -                  Базильська О.С.

              Секретар                -                Шавро А.О.

 

             Лічильну  комісію  у складі  трьох осіб:                                                              

             Голова лічильної комісії -       Степанова М.П.

             Член лічильної комісії     -       Марченко В.В.

-           Миронова Н.А.

                                                                 ( Протокол №1 Лічильної комісії від 17.04.2015р.)

 

                           По другому  питанню порядку денного: 

 «Звіт   Правління  про результати фінансово-господарської  діяльності ПрАТ «Видубичі»  за 2014рік та завдання на  2015 рік , затвердження річного звіту Товариства 2014р.»

 

 Слухали члена Правління- головного бухгалтера  Шавро А.О.,  яка  доповіла про  результати фінансово-господарської діяльності   ПрАТ «Видубичі»»   за 2014рік. (Звіт  додається)

 На підставі доповіді ,  було запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на зборах:         

 Затвердитирезультати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014р.

              Голосували по другому питанню:

             За -  2 062 172  голосів, що складає 100% голосуючих акцій  присутніх акціонерів            

             Проти     -    немає   голосів;  

             Рішення прийнято. 

             Вирішили:

 Затвердитирезультати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2014р.

                                                           (Протокол №2 лічильної комісії від 17.04.2015р.) 

 

                          По третьому питанню порядку денного

                «Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради»

 

 Слухали Голову Наглядової ради Товариства   Базильську О.С., яка  доповіла про  роботу  Наглядової ради в 2014році.

                                                                                    (звіт Наглядової ради додається).

 Запропоновано,  прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для  голосування №3. Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2014р.

 

             Голосували  по третьому питанню:

             За -  2 062172голосів, що складає 100% голосуючих акцій  присутніх акціонерів

             Проти     -    немає   голосів;

             Утримались – не має голосів; 

             Рішення прийнято.          

             Вирішили:

     Затвердити результати звіту Наглядової ради за 2014р.

                                                        (Протокол №3 лічильної комісії від 17.04.2015р.)

 

                        По четвертому питанню порядку денного:

    «Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської   

     діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками 

     розгляду    звіту.»

Слухали голову Ревізійної  комісії  Гущина М.О. який ознайомив присутніх з результатами перевірки    фінансово-господарської діяльності   ПрАТ за 2014 р.

                                                                                      (Звіт  ревізійної комісії   додається)

 На підставі доповіді голови Ревізійної комісії Товариства,  запропоновано прийняти  рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

 Проект рішення оголошено на зборах: затвердити звіт і   висновки ревізійної  комісії  та річного балансу  товариства за 2014 рік. 

           Голосували  по третьому питанню:

           За -  2 062172 голосів, що складає 100% голосуючих акцій   присутніх акціонерів

            Проти -       не має голосів
            Утримались – не має голосів

           Рішення прийнято.              

           Вирішили:

  Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

                                                                          (Протокол №4 лічильної комісії від 17.04.2015р.)

 

                        По пятому питанню   порядку  денного: 

   «Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за  

   підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2014 році.

 

Слухали Головного бухгалтера Товариства Шавро А.О., яка повідомила, оскільки товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то  джерело для нарахування  дивідендів відсутнє. 

 На підставі доповіді,   запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №5.

 Проект рішення оголошено на зборах: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2014рік, у зв’язку з його відсутністю.

           Голосували по  п’ятому питанню :

           За -   2  062 172 голосів, що складає 100% голосуючих акцій   присутніх акціонерів                        

           Проти     -    не має голосів;

            Утримались – не має голосів;  

           Рішення прийнято.          

           Вирішили:

Не розподіляти прибуток Товариства  за 2014рік,у зв’язку з його відсутністю.

                                                     (Протокол №5 лічильної комісії від 17.04.2015р.)

 

          По  шостому питанню порядку денного:

            «Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів , які вчинялися Товариством  у  

            період  з 10 квітня 2014року  до  17 квітня   2015 року,  якщо вартість майна або послуг,   

            що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  

             річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік»

      Слухали Голову правління Іродовську З.Ю., яка  повідомила, що  за період з «10» квітня   

      2014 р. до «17» квітня 2015 р. були вчинені     значні правочини     та  запропонувала   

      прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №6 :   

      Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у період  з 10 квітня  2014року  до 

       17 квітня   2015 року.

                      Голосували по  шостому питанню :

                     За -  2 062172голосів , що складає 100% голосуючих акцій присутніх акціонерів;                          

                      Проти     -   не має голосів;

                      Утримались – не  має  голосів;  

                      Рішення прийнято.          

            Вирішили:

Схвалити   значні правочини, які вчинялися Товариством за період з «10» квітня 2014 року до 17 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.»

                                                    (Протокол   лічильної комісії №6 від 17.04.2015р.)

 

                          По сьомому  питанню порядку денного:

           «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть  

            вчинятися ПрАТ «Видбичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або  

           послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів

            за даними останньої річної звітності Товариства. Про   надання повноважень щодо

            укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними

 

Слухали Голову правління Іродовську З.Ю., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2015 – 2016 роки та з метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів  для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів  вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності  за 2014рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Також схвалити укладення та підписання Головою Правління ПрАТ «Видубичі» строком на  один рік (до 17 квітня 2016р.) контрактів, договорів підряду, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові правління  ПрАТ «Видубичі» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

На підставі доповіді,  запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на   зборах .

        

          Голосували  :

        За – 2 062172голосів   голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх акціонерів                            

       Проти   -  не має голосів;

       Утримались  - не має голосів

         Рішення прийнято

              Вирішили:

  Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 17 квітня 2015 року по 17 квітня 2016 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2013рік. Надати повноваження Голові правління  ПрАТ   «Видбичі » на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду , купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства. 

                                                                      ( Протокол лічильної комісії  №7 від 09.04.2015р.)

 

                

 

 Порядок денний вичерпаний.

 

      Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ  «Видубичі» вважаються закритими.

 

 

             Голова Зборів                                      Базильська О.С.

 

 

              Секретар Зборів                                 Шавро А.О.