• Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

  • Nullam consequat enim sit amet ante scelerisque in fringilla diam fermentum. Fusce et hendrerit est. Vestibulum at enim eros

Протокол загальних зборів акціонерів 2017

                                                        ПРОТОКОЛ  №1

 

                    чергових      Загальних   зборів   акціонерів  ПрАТ   «Видубичі» 

 

 

             м. Київ                                                                      14квітня 2017 р.

вул. Інженерна,1а  10год. 00 хв. 

              офіс №6

 

        Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах

 ПрАТ «Видубичі» 10 квітня 2017р. 

Реєстрація   акціонерів  для   участі  у  зборах  здійснювалася  на  підставі  переліку   акціонерів  

Товариства ,  складеного    та  наданого  ПАТ Національним депозитарієм України. Згідно переліку загальна кількість  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства складає 42 акціонери. Згідно переліку акціонерів загальна кількість  голосуючих акцій, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів, складає 3 093102 штук.

        За підсумками  проведеної  реєстрації на зборах є присутніми  2 акціонери та   представники, які володіють 2 062 172 акціями Товариства, що становить 66,67% від загальної кількості акцій .

Статутний капітал Товариства на день проведення зборів складає  785000,0грн. Кількість випущених іменних простих акцій  3 140 000 штук.

          Відповідно до ст.41 Закону України  „ Про акціонерні товариства”  Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як  50 відсотків голосуючих акцій.        

         Кількість акцій , які приймають участь в голосуванні на зборах  2 062172шт., що становить  66,670003 відсотків від загальної  кількості голосів акціонерів, які мають право голосу на чергових Загальних зборах акціонерів  Товариства. 

       Збори визнано правомочними.  

Згідно зі ст. 42 Закону  України «Про акціонерні товариства», голосування  на  загальних  зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос. ,  крім проведення кумулятивного голосування.

        Запропоновано    роботу загальних  зборів  розпочати. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів та бюлетенів для кумулятивного голосування.

 

     Проект Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів доведено до відома акціонерам способом передбаченим Статутом Товариства - персонально  простими листами за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів, також розміщено інформацію на сайті Товариства vydubychi.kiev.ua.  Повідомлення про проведення річних загальних зборів було опубліковане у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  – «Відомості НКЦПФР» № 46 (2551) від 09 березня 2017 стор. 61.

 

                                                     Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».        

2.Обрання Голови та секретаря    Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі».         

3.Визначення порядку  та способу засвідчення  бюлетенів  для голосування  на Загальних зборах   

      акціонерів  

4.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р.   

5.Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі» та затвердження звіту Наглядової ради.          

6.Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за 2016рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

7.Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2016 році.    

8.Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПрАТ «Видубичі» у період    

       з14 квітня 2016року  до   14  квітня 2017 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом  

      таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості  активів за даними річної фінансової звітності  

      Товариства за 2015 рік.        

9.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПрАТ «Видубичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.        

10.Прийняття рішення про   припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства .

11.Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.      

12.Обрання членів Наглядової Ради  Товариства.

13.Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.         

14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  обраними Головою та   

 членами Наглядової   Ради  Товариства. Обрання  уповноваженої особи  на   підписання цих   договорів .        

15.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.   

16.Обрання   Ревізійної комісії Товариства.      

17.Внесення змін та доповнень  до Статуту ПрАТ «Видубичі»: Затвердження нової редакції Статуту Товариства; Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

  

                      По першому питанню порядку денного:  

        «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі»        

 

     На підставі доповіді  голови Правління  Іродовської З.Ю., було запропоновано  прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на зборах:           

       Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб:

       Голова лічильної комісії :Миронова Н.М., член лічильної комісії - Марченко В.В.

 

         Голосували  : 

          За         -      2 062 172  голосів, що складає 100% голосуючих акцій   присутніх акціонерів          

          Проти     -    немає   голосів;  

          Утримались – не має голосів

          Рішення прийнято.       

          Вирішили :  обрати  лічильну  комісію  у складі  двох осіб:                                                               

                   Голова лічильної комісії -       Миронова Н.А.

                   Член лічильної комісії     -       Марченко В.В.

                                                                 ( Протокол №1 Лічильної комісії від 14.04.2017р.)

 

                     По другому  питанню порядку денного:  

    « Обрання Голови та секретаря    Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Видубичі» 

  

 Слухали Голову правління Іродовську З.Ю. , яка запропонувала прийняти рішення, проект  

  якого міститься в бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на зборах:         

    Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Іродовську З.Ю.-Голову правління ПрАТ 

    «Видубичі» , секретарем  зборів   - Шавро А.О.

         

            Голосували :

 За -        2 062 172  голосів, що складає 100% голосуючих акцій  присутніх акціонерів            

 Проти   - немає   голосів;   

 Утримались- не має голосів;

 Рішення прийнято.  

 Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Іродовську З.Ю.-

                    секретарем  зборів   - Шавро А.О.

                                                            (Протокол №2 лічильної комісії від 14.04.2017р.)  

 

                          По третьому питанню порядку денного :  

   «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних   

     зборах акціонерів» 

 

 Слухали  Члена Наглядової ради Товариства Єрмакову Н.Ф., яка повідомила що згідно ст.43  Закону України «Про акціонерні товариства»  акціонери на зборах   визначають порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

   Запропоновано,  прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для   голосування №3.       

   Проект рішення оголошено на зборах:  Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою  

   ПрАТ «Видубичі» та підписом Голови правління     Товариства або особою ,що його заміняє.

 

       Голосували  по третьому питанню: 

  За -           2 062172голосів, що складає 100% голосуючих акцій  присутніх акціонерів

  Проти  -    немає   голосів; 

  Утримались – не має голосів;  

  Рішення прийнято.           

         Вирішили: Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою ПрАТ «Видубичі» та 

                                   підписом   Голови правління     Товариства або особою ,що його заміняє.

                                                               (Протокол №3 лічильної комісії від 14.04.2017р.)

 

                      По четвертому питанню порядку денного: 

      «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» за    

       2016 рік та завдання на 2017рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р.»  

 

Слухали члена Правління Шавро А.О. , яка  доповіла про  результати фінансово-господарської діяльності   ПрАТ «Видубичі»»   за 2016рік.                                      (Звіт  додається)

На підставі доповіді, було запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на зборах:  Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

 

Голосували  по четвертому  питанню:

  За -        2 062172 голосів, що складає 100% голосуючих акцій   присутніх акціонерів 

  Проти -   не має голосів 

  Утримались – не має голосів

  Рішення прийнято.              

  Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.

                                                                (Протокол №4 лічильної комісії від 14.04.2017р.)

 

                          По п’ятому питанню   порядку  денного:  

    «Звіт Наглядової ради ПрАТ «Видубичі» за 2016р та затвердження звіту Наглядової Ради»

 

На підставі доповіді члена Наглядової ради Товариства Єрмакової Н.Ф. про роботу Наглядової ради Товариства, запропоновано прийняти    рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на зборах: : Затвердити  звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. 

                                                                                       (Звіт  Наглядової ради Товариства  додається)

Голосували  по п’ятому питанню:

   За -  2 062172 голосів, що складає 100% голосуючих акцій   присутніх акціонерів 

   Проти -   не має голосів 

   Утримались – не має голосів

   Рішення прийнято.              

                Вирішили: Затвердити  звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. 

                                                               (Протокол №5 лічильної комісії від 14.04.2017р.)

 

                  По  шостому питанню порядку денного:

   «Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності  

      ПрАТ «Видубичі» за 2016рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту » 

 

Член Ревізійної комісії Горяченкова Н.В ознайомила присутніх з результатами перевірки    фінансово-господарської діяльності   ПрАТ за 2016 р.                                                                                      

            На підставі доповіді члена Ревізійної комісії Товариства,  запропоновано прийняти   

рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено    на зборах: затвердити звіт  Ревізійної комісії  про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. 

                                                                                     ( Звіт  Ревізійної комісії   додається)

            Голосували  по шостому  питанню:

   За -  2 062172 голосів, що складає 100% голосуючих акцій   присутніх акціонерів 

    Проти -   не має голосів 

    Утримались – не має голосів

    Рішення прийнято.              

    Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки  

                      фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 році.

                                                                          (Протокол №6 лічильної комісії від 14.04.2017р.)

 

                        По  сьомому питанню   порядку  денного:  

    «Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками  

      фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Видубичі» у 2016 році»

 

Слухали Головного бухгалтера Товариства Шавро А.О., яка повідомила, оскільки Товариство у звітному році відпрацювало зі збитками, то  джерело для нарахування  дивідендів відсутнє.  

 На підставі доповіді,   запропоновано прийняти рішення, проект  якого міститься бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на зборах: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2016рік, у зв’язку з його відсутністю.

 

 Голосували по  сьомому  питанню :

   За -     2  062 172 голосів, що складає 100% голосуючих акцій   присутніх акціонерів                        

   Проти     -    не має голосів;

        Утримались – не має голосів;   

        Рішення прийнято.           

   Вирішили: Не розподіляти прибуток Товариства  за 2016рік, у зв’язку з його відсутністю.

                                                               (Протокол №7 лічильної комісії від 14.04.2017р.)

 

                                По  восьмому  питанню порядку денного:

     «Прийняття рішення про схвалення  значних правочинів , які вчинялись  Товариством  у період  з 14 квітня 2016року  до  14 квітня   2017 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними  річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».

 

Слухали Голову правління Іродовську З.Ю., яка доповіла про  необхідність схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством з 14.04.2016 р. до 14.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі Договір оренди   від 31.10.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».  

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься бюлетені для голосування №8. Проект рішення оголошено на зборах: Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством у період з 14.04.2016 р. до 14.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі укладений Договір оренди від 31.10.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».  

 

           Голосували по восьмому питанню :

            За – 2 062172голосів   голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх акціонерів                            

            Проти   -  не має голосів; 

            Утримались  - не має голосів

  Рішення прийнято

              Вирішили: Схвалити значні правочини, які вчинялися Товариством у період з 14.04.2016 р. до 14.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, в тому числі Договір оренди   від 31.10.2016 р. з ТОВ «Форум Груп Україна».  

                                                   (Протокол №8лічильної комісії від 14.04.2017р.)

 

 

                      По  дев’ятому питанню порядку денного:

            «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть  вчинятися  

          ПрАТ «Видбичі» протягом одного  року,  якщо вартість майна або  послуг, що є предметом 

          такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної  

          звітності Товариства. Про   надання повноважень щодо укладення таких правочинів та  

          підписання документів пов’язаних з ними»

 

Слухали Члена правління Шавро А.О., яка повідомила, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2016 – 2017 роки та з метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів  для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів  вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності  за 2016 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Також схвалити укладення та підписання Головою Правління ПрАТ «Видубичі» строком на  один рік (до 14 квітня 2018р.) контрактів, договорів підряду, купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові правління  ПрАТ «Видубичі» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства. 

На підставі доповіді,  запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №9. Проект рішення оголошено на   зборах .

         

        Голосували  :

         За – 2 062172голосів   голосів, що складає 100% голосуючих акцій присутніх акціонерів                            

         Проти   -  не має голосів; 

         Утримались  - не має голосів

         Рішення прийнято.

         Вирішили: Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством  у період з 15 квітня 2017 року по 15 квітня 2018 року(включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів товариства за даними фінансової звітності за 2016рік. Надати повноваження Голові правління  ПрАТ   «Видбичі » на  укладення та підписання контрактів,  договорів підряду ,    купівлі продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більше як 25,00 млн. грн. включно, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.  

                                                                      ( Протокол лічильної комісії  №9 від 14.04.2017р.)

 

                            По  десятому питанню порядку денного:

          «Прийняття рішення про   припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»

 

Слухали  Голову зборів Іродовську З.Ю., яка повідомила, що у 2017 році спливає термін повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства, які були обрані загальними зборами у 2014 році, з терміном на 3 роки. На виконання вимог Статуту Товариства та законодавства України, загальними зборами акціонерів необхідно прийняти рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради, та  запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №10 . Проект рішення оголошено на зборах.: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Базильської О.С. та члена Наглядової   Ради Єрмакової Н.Ф.

 

       Голосували по шостому  питанню: 

         За -    «2  062 172 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах                       

         Проти     -    не має голосів;

         Утримались – не має голосів;   

         Рішення прийнято.           

         Вирішили: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства -Голови  

                        Наглядової ради Базильської Олени Сергіївни та члена Наглядової ради Єрмакової                 

                        Наталії   Федорівни

                                                                          (Протокол лічильної комісії №10від 14.04.2017р.)

 

 

         По одинадцятому питанню порядку денного:

               «Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства» 

      

Слухали   Голову  зборів Іродовську З.Ю., яка повідомил ,що згідно законодавства України кількісний склад Приватного акціонерного товариства може складати  не менше двох осіб,  та  запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №11 . Проект рішення оголошено на зборах.:  Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ «Видубичі» у складі 2 (двох) осіб.

 

      Голосували по шостому  питанню: 

         За -    «2  062 172 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах                       

         Проти     -    не має голосів;

         Утримались – не має голосів;   

         Рішення прийнято.           

  Вирішили: Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ «Видубичі» у складі 2 (двох) 

   осіб.

                                                                           (Протокол лічильної комісії №11від 14.04.2017р.)

 

                                           По дванадцятому питанню порядку денного:

                                       «Обрання членів Наглядової Ради  Товариства» 

 

Слухали члена Наглядової ради Товариства Єрмакову Н.Ф.. яка надала інформацію щодо кандидатів та оголосив перелік кандидатів до складу членів Наглядової ради товариства:  

Макаренко Тамара Костянтинівна та Єрмакова Наталія Федорівна .

  У відповідності до законодавства України обрання членів  Наглядової ради    здійснюється тільки шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради , при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між  кандидатами, вказаними в бюлетені №12.

  

       Результати голосування по дванадцятому  питанню порядку денного:

       Макаренко Тамара Костянтинівна

       «За» - 2 062172 голосів акціонерів, що приймали участь в    кумулятивному   голосуванні;

      Єрмакова Наталія Федорівна

      «За»  - 2 062172 голосів акціонерів  , що приймали участь в    кумулятивному   голосуванні;

      Проти     -    не має голосів;

      Утримались – не має голосів;   

      Рішення прийнято.           

      Вирішили: Обрати до наглядової ради   Товариства: наступних кандидатів-

                         Макаренко Тамару Костянтинівну та Єрмакову Наталію Федорівну

                                                                      (  Протокол лічильної комісії №12 від 15.04.2017р.) 

 

 

            По тринадцятому   питанню порядку денного:

          «Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»  

       

 Слухали Голову зборів Іродовську З.Ю., яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься  в бюлетені для голосування №13. Проект рішення оголошено на зборах: обрати Головою  Наглядової ради Товариства   – Макаренко Тамару Костянтинівну.

 

Голосували по тринадцятому  питанню порядку денного:

   За    -       2 062172 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах 

   Проти –   не має голосів

   Утримались – не має голосів  

   Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства – Макаренко Тамару  

                         Костянтинівну  та    надати їй повноважень, передбачених Статутом Товариства.

                                                                  ( Протокол лічильної комісії №13 від 14.04.2017р.)

 

  

                                   По чотирнадцятому питанню порядку денного

     « Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  обраними   Головою та    членами Наглядової   Ради  Товариства. Обрання  уповноваженої особи  на   підписання цих договорів»        

 

Слухали Голову зборів Іродовську З.Ю. , яка запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №14. Проект рішення оголошено на зборах: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

Голосували по чотирнадцятому  питанню порядку денного:

   За    -       2 062172 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах 

   Проти –   не має голосів

   Утримались – не має голосів  

          Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними                    

                               членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління 

                               Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами  

                               Наглядової ради Товариства.

                                                        (Протокол №14лічильної комісії від 14.04.2017 р.)

 

 

                                   По п’ятнадцятому  питанню порядку денного

              «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень діючого складу         

               Ревізійної комісії Товариства»  

 

Слухали  члена Наглядової ради Товариства Єрмакову Н.Ф., яка повідомила що надійшла пропозиція щодо дострокового припинення повноважень  членів  Ревізійної комісії: Катющенко Ірини Олегівни - голови Ревізійної комісії, Горяченкової Надії Вікторівни   - члена Ревізійної комісії.

 Запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №15.

Проект рішення оголошено на зборах: Припинити повноваження діючого складу  Ревізійної комісії Товариства –  Катющенко Ірини Олегівни  та Горяченкової Надії Вікторівни.

 

    Голосували по п’ятнадцятому  питанню: 

           За -    «2  062 172 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах                       

          Проти     -    не має голосів;

          Утримались – не має голосів;   

          Рішення прийнято.   

        

          Вирішили: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства -

                            Катющенко Ірини Олегівни - голови Ревізійної комісії,  Горяченкової Надії  

                             Вікторівни  - члена Ревізійної комісії .

                                                                                ( Протокол №15лічильної комісії від 14.04.2017 р.)

 

                       По шістнадцятому   питанню порядку денного

                                    « Обрання   Ревізійної комісії Товариства»

 

Слухали Голову зборів Іродовську З.Ю., яка оголосила список кандидатів до Ревізійної комісії   

     товариства. У відповідності до законодавства України обрання членів Ревізійної комісії  

проводиться кумулятивним голосуванням. Голова зборів  запропонувала   віддати наявні в  

акціонерів  голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених в бюлетені для  

 голосування  №16.

 Результати голосування по сьомому  питанню порядку денного:

    1. Горяченкова Надія Вікторівна

      «За» - 2 062172 голосів акціонерів, що приймали участь в    кумулятивному   голосуванні;

 

   2. Миронова Наталія Анатоліївна

      «За»  - 2 062172 голосів акціонерів  , що приймали участь в    кумулятивному   голосуванні;

 

      Проти     -    не має голосів;

      Утримались – не має голосів;   

      Рішення прийнято.           

      Вирішили: Обрати до Ревізійної комісії  Товариства: наступних кандидатів-

       Горяченкову Надію Вікторівну та Миронову Наталію Анатоліївну.

                                                                                  ( Протокол №16лічильної комісії від 14.04.2017 р.)

 

                                      По сімнадцятому    питанню порядку денного:

                «Внесення змін та доповнень  до Статуту ПрАТ «Видубичі»: Затвердження нової    

               редакції   Статуту Товариства; Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту в             

                     новій редакції»

 

       Слухали Голову зборів Іродовську З.Ю.,яка запропонувала внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Видубичі» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Видубичі». Уповноважити Голову правління Товариства Іродовську Зоряну Юріївну на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Видубичі» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. В зв’язку з чим, запропонувала прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування №17. Проект рішення оголошено на зборах : Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Видубичі» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Відубичі». Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Видубичі» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.  

Рішення приймається простою більшістю у ¾ голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Порядок голосування – одна акція один голос, голосування проводиться за допомогою бюлетенів.  

 

Голосували по сімнадцятому питанню порядку денного:

    ЗА    -  2 062172 голосів, що складає 100% голосів акціонерів присутніх на зборах 

   Проти –    не має голосів

   Утримались – не має голосів  

   Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «Видубичі» в зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ « Видубичі». Уповноважити Голову правління Товариства  Іродовську Зоряну Юріївну на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Видубичі» та здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. 

                                                         ( Протокол №17лічильної комісії від 14.04.2017 р.)

                

 

 Порядок денний вичерпаний.

Закінчення зборів об 11год.30хв. 14 квітня 2017р.

 

      Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ  «Видубичі» вважаються закритими.

 

 

             Голова Зборів                                                         Іродовська З.Ю. 

 

            Секретар Зборів                                                       Шавро А.О.